Beograd

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je pro­jek­ci­je fil­ma, pub­li­ka je mogla vid­jeti ret­ro­spek­tivu, u vidu kratk­ih in­ser­a­ta, svih dugome­tražnih fil­mo­va veo­ma plodne kar­i­jere Puriše Đorđe­vića, koja je tra­jala punih 70 go­d­i­na.

Published On 06 Mar 2023