Beograd

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Raz­gov­o­rao sam s čel­nim ljudi­ma Gra­da i go­to­vo je izv­jes­no da će jed­na od uli­ca do­biti ime po leg­en­darnom igraču i treneru, iz­javio je se­lek­tor fud­balske reprezentaci­je Sr­bi­je.

Published On 14 May 2022

Za­pad­na kapi­ja Beogra­da ili Genex kula pro­da­je se u viđenom stan­ju posli­je neko­liko neusp­ješnih pokuša­ja pro­da­je u posljed­njih de­se­tak go­d­i­na, a počet­na ci­je­na je 17 mil­iona eura.

Published On 22 Apr 2022