Benjamin Netanyahu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­pori ak­tuelnog pre­mi­jera Izraela i nje­gove stranke Likud da nađu pre­b­jege u re­dovi­ma opozi­ci­je su posljed­nji prim­jer borbe ‘Kral­ja Bibi­ja’ za vlast.

Published On 09 Jun 2021