Bejzbol

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sljedeće go­dine Split će proslav­i­ti jedan sport­s­ki ju­bilej – 100 go­d­i­na igran­ja be­jzbo­la u tom dal­matin­skom gradu. Lokalni klub Nada diči se us­p­ješnom prošlom, 2016. godi­nom. Boris Gag­ić je pos­je­tio prva­ka re­gion­alne In­ter lige, šam­pi­ona u konkuren­ci­ji klubo­va iz Hrvatske, Sloveni­je, Sr­bi­je i Slo­vačke.

Published On 01 May 2017

Mno­go puta do sada u sport­skom Mag­a­z­inu imali ste pri­liku da vidite priče o sportovi­ma za koje je malo ko čuo. A oni su tu u našem komši­liku. I ne samo to. Ima­ju dugu i bo­gatu tradi­ci­ju. Ide­mo do Sr­bi­je, tačni­je u Ba­nat u Vo­jvod­inu. Kra­jem juna tamo se održa­va Sv­jet­sko pr­ven­st­vo u Ba­natskim šo­ra­ma, […]

Published On 06 Jun 2016

Be­jzbol je jedan od na­jpop­u­larni­jih sporto­va u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma.Među na­jvećim zvi­jez­dama su igrači sa Kube.Veći­na ih je u na­jbolju be­jzbol ligu svi­je­ta stigla bježeći iz do­movine, bez pra­va na povratak kući, što bi u budućnos­ti mog­lo da se prom­jeni.

Published On 24 Dec 2015

Amer­ič­ka vo­js­ka na Kosovu ima ve­liku bazu.  Mno­gi vo­jni­ci donijeli su sa sobom i dio amer­ičkog na­cionalnog sporta, be­jzbo­la. Kako se pokaza­lo, Kosovs­ka om­lad­i­na brzo uči, a nji­hove am­bi­ci­je već su jasne, vlasti­ta pro­fe­sion­al­na liga.

Published On 08 Nov 2015

Igrač be­jzbo­la pot­pisao ugov­or s ekipom Mi­a­mi Mar­lins, koja se tak­miči u MLB pr­ven­stvu, na čak 13 go­d­i­na.

Published On 19 Nov 2014

Svake go­dine u au­gus­tu, u SAD-u se održa­va sv­jet­sko tak­mičen­je u be­jzbolu za dječake od 11 do 12 go­d­i­na. Osim Amerikanaca, na­jus­p­ješni­ji su mali Taj­van­ci i Japan­ci. Ali ove go­dine, na­jveću po­zornost privuk­li su dječaci iz siro­mašne Ugande – prva afrič­ka ekipa u his­tori­ji turni­ra.

Published On 31 Aug 2012

Na­jveću po­zornost privuk­li dječaci iz siro­mašne Ugande – prva afrič­ka ekipa u his­tori­ji turni­ra u be­jzbolu.

Published On 31 Aug 2012

In­ves­ti­cioni fond na či­jem čelu je leg­en­darni košarkaš posti­gao do­gov­or da klub kupi za dvi­je mil­i­jarde dolara.

Published On 28 Mar 2012