Bankarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Fed­er­al­nih rez­ervi Jerome Pow­ell rekao je da će nove tehnologi­je vjerovat­no učini­ti elek­tron­s­ka plaćan­ja jef­tini­jim i bržim, ali one bi mogle da desta­bi­lizira­ju fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je.

Published On 24 Mar 2022

Evrop­s­ka cen­tral­na ban­ka je ob­jav­i­la da će evropske po­družnice Sber­banke vjerovat­no propasti zbog ve­likog odli­va de­pozi­ta, nakon sankci­ja koje ima­ju za cilj da kazne Moskvu zbog na­pa­da na Ukra­jinu.

Published On 28 Feb 2022