Balkan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­dovno plaćan­je poreza i izmiri­van­je svih obaveza pre­ma državi jedi­no je mjer­i­lo pa­tri­o­tiz­ma u svim skan­di­navskim zeml­ja­ma, dok lju­di na Balka­nu ima­ju potre­bu samo za većim bro­jem slo­bod­nih dana.

blog by Haris Ljevo
Published On 22 Jan 2023

Praznič­na at­mos­fera koja počin­je na­j­man­je dvi­je sed­mice pri­je samog prazni­ka je tak­va da sam na trenutke požel­jela da nika­da ne prestane.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 07 Jan 2023