Balkan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Us­tavni pa­tri­o­ti­zam je do­bro rješen­je za pre­vazi­lažen­ja pod­jela u regi­ji, sma­tra is­traži­vači­ca na Evrop­skom in­sti­tu­tu pri Lon­don­skoj školi ekonomi­je i poli­tičk­ih nau­ka.

Published On 01 Sep 2022

Samit će biti pri­li­ka da se sagle­da ak­tuel­na situaci­ja u regi­ji Za­padnog Balka­na i uputi poziv člani­ca­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma Evropske uni­je da ubrza­ju pro­ces proširen­ja.

Published On 01 Sep 2022