Bakir Izetbegović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Chris­t­ian Schmidt još poručio da Izetbe­gov­ić tre­ba ra­di­ti na pronalažen­ju nači­na da na­jm­lađe i na­jper­spek­tivni­je građane ove zeml­je zadrži u BiH, um­jesto da zago­vara ro­bote.

Published On 28 Jul 2022