Bagdad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Abu Yas­er al-Is­sawi je tvr­dio da je bio ko­man­dant oružane grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Iraku i njen ‘za­m­jenik kali­fa’.

Published On 28 Jan 2021

Proš­lo je četr­naest go­d­i­na od tog do­gađa­ja, s tim da i dal­je nosi poneš­to ra­zliči­ta tu­mačen­ja i in­ter­pretaci­je, s mno­go nepoz­nan­i­ca i tajni koje ga još uvi­jek prate.

Published On 31 Dec 2020