Azil

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ki sud pravde je utvr­dio i da je Mađars­ka prekrši­la za­kon EU-a tako što je krim­i­nal­i­zo­vala određene ak­tivnos­ti u vezi sa pružan­jem po­moći u pod­nošen­ju za­ht­je­va za azil na svo­joj ter­i­tori­ji.

Published On 16 Nov 2021