Azijske nogometne lige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon više od če­tiri mjese­ca, utak­mi­ca­ma dru­gog kola nas­tavl­jeno je no­gomet­no pr­ven­st­vo Japana. Golo­va jedi­no nije bilo u der­bi­ju između Urawa Red­sa i ak­tu­alnog prva­ka Yoko­hame. Na os­tal­im teren­i­ma mreže su se tresle, a više su us­p­je­ha imali gos­tu­jući tim­o­vi.

Published On 04 Jul 2020

U Evropi su no­gometaši na za­služenom odmoru, a u Japanu pr­ven­st­vo ulazi u finiš. Iz­ne­nađen­je viken­da napravio je Kobe, koji je na gos­to­van­ju savladao lid­era Tokio, a čov­jek od­luke bio je leg­en­darni Španac An­dres Ini­es­ta.

Published On 15 Jun 2019

U japan­skoj J1 ligi, neka­da jedan od na­jboljih sv­jet­skih na­padača Fer­nan­do Tor­res, nikako da uđe u gol­geter­sku for­mu. Za to vri­jeme, nje­gov sunar­o­d­n­jak An­dres In­jes­ta nakon duže pauze, bio je stri­jelac za svoj tim.

Published On 01 Dec 2018

Duško Tošić sti­gao je u maju iz Bešik­taša u kine­s­ki Guangzhou RF, koji treni­ra nje­gov sunar­o­d­n­jak Dra­gan Sto­jković Pik­si.  Reprezen­ta­ti­vac Sr­bi­je danas je posti­gao svoj prvi gol za novi klub, koji je prek­in­uo niz od tri po­raza u Su­perli­gi. 

Published On 18 Aug 2018

An­dres Ini­es­ta kar­i­jeru nas­tavl­ja u Vis­sel Kobeu s ko­jim je pot­pisao ugov­or na tri go­dine uz godišn­ju platu od 30 mil­iona dolara. Ini­es­ta bi u Japan­skoj ligi mo­gao deb­ito­vati početekom juna na gos­to­van­ju kod Yoko­hame.

Published On 24 May 2018

Na Dalekom Is­toku, u Aus­tral­i­ji i Kini, no­gomet­na pr­ven­st­va sve su zan­imljivi­ja.  Aus­tral­sko se bliži doigra­van­ju, a ki­nesko se tek za­huk­ta­va, tamo je dru­gi po­raz u se­zoni pretr­pio tim koji sa klupe vodi Dra­gan Sto­jković Pik­si.  

Published On 06 Apr 2018

Nova se­zona u no­gomet­nom pr­ven­stvu Kine krenu­la je u Guangzhouu i već na star­tu na­jav­i­la ve­li­ka uzbuđen­ja.  U spek­taku­larnom grad­skom der­bi­ju viđeno je ukup­no de­vet golo­va, dva hat-tric­ka i ve­li­ka pob­je­da ekipe koju vodi Dra­gan Sto­jković Pik­si. 

Published On 02 Mar 2018

Grad­s­ki der­bi u okviru ki­neskog no­gometnog pr­ven­st­va odi­grali su dva klu­ba iz Šan­ga­ja, SIPG i Shen­hua. Nakon mirnog pr­vog polu­vre­me­na, u dru­gom je postignu­to sedam golo­va, a pob­je­da je pri­pala ekipi por­tu­gal­skog stručn­ja­ka Vil­las-Boasa.  

Published On 16 Sep 2017