Avionske nesreće

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma vi­jes­ti­ma javnog emit­era NHK, koji se pozi­va na službeni­ka Min­istarst­va odbrane Japana, nave­de­no je da je F-15 nes­tao s radara nakon poli­je­tan­ja.

Published On 31 Jan 2022

Amer­ič­ka Fed­er­al­na komisi­ja za avi­jaci­ju po­držala je za­ht­jeve većine do­maćih aviokom­pani­ja da se odgo­di pokre­tan­je rada 5G baznih stan­i­ca u blizi­ni aero­dro­ma.

Published On 20 Jan 2022