Aviokompanije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Aero­dro­mi u skan­di­navskim zeml­ja­ma, uz one u SAD-u, Kana­di i Ve­likoj Bri­tani­ji, ulaze u red na­jrazvi­jeni­jih, pa su up­ra­vo oni prvi krenuli u un­apr­jeđen­je sig­urnos­nih prov­jera.

Published On 15 Jan 2023