Aviokompanije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Srp­s­ka poli­tič­ka eli­ta i dal­je bal­an­sira sa letovi­ma za Moskvu i (ne)uvođen­jem sankci­ja; pril­ično je jas­no da mnoge poli­tičke lid­ere brine i gu­bitak po­drške glasača da i sami ‘ne odlete’ sa funkci­ja.

Published On 02 Apr 2022

Jed­na od prvih za­jed­ničk­ih od­lu­ka Evropske uni­je nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu bila je obus­tavl­jan­je vaz­dušnog sao­braća­ja s Rusi­jom, ali to ne važi i za Sr­bi­ju, čiji avioni ipak lete za Moskvu.

Published On 02 Mar 2022