Aviokompanije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Svi Lufthansi­ni letovi pre­ma Rusi­ji i nazad mora­ju biti otkazani tokom pe­ri­o­da do 25. mar­ta iduće go­dine, nave­de­no je na strani­ca­ma kom­pani­je.

Published On 10 Aug 2022