Avioindustrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jed­na od prvih za­jed­ničk­ih od­lu­ka Evropske uni­je nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu bila je obus­tavl­jan­je vaz­dušnog sao­braća­ja s Rusi­jom, ali to ne važi i za Sr­bi­ju, čiji avioni ipak lete za Moskvu.

Published On 02 Mar 2022

Amer­ič­ka kom­pani­ja je zabil­ježi­la gu­bitak od 4,16 mil­i­jar­di dolara u četvr­tom trom­je­sečju, zbog vi­sok­ih troško­va iza­z­vanih prob­lemi­ma u proizvod­nji jednog od njenih na­jpro­da­vani­jih aviona.

Published On 26 Jan 2022