Avioindustrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma po­daci­ma Među­nar­o­dne agen­ci­je za en­ergi­ju avioin­dus­tri­ja je odgov­or­na za oko dva i po pos­to emisi­je ugljen­diok­si­da, i u tom razm­jeru ut­ječe na glob­al­no za­gri­ja­van­je.

Published On 14 Nov 2021

Kom­pani­ja je potvrdi­la da je proizvod­n­ja mod­ela 787 još uvi­jek u prekidu, ali se po­hvalila da je u ok­to­bru isko­ris­ti­la ve­liku po­tražn­ju za avion­i­ma za pri­jevoz tere­ta.

Published On 10 Nov 2021

Up­ra­va Air­busa is­tiče da su na rezul­tate u trećem kvar­talu ut­je­cali man­ji broj is­poručenih komer­ci­jal­nih aviona i nepo­voljni va­l­ut­ni kur­se­vi.

Published On 28 Oct 2021