Automobilska industrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Film će prikaza­ti živ­ot Enza Fer­rar­i­ja, nje­gove porodične prob­leme i pripreme za au­to­mo­bilis­tičku utrku Mille Miglia 1957. go­dine, koja je za­vrši­la tragedi­jom.

Published On 10 Aug 2022

Volk­swa­gen je još u mar­tu na­javio da će proizvod­n­ja u Kalu­gi i Nižn­jem Nov­goro­du biti obus­tavl­je­na do daljn­jeg zbog za­pad­nih sankci­ja uve­denih Moskvi nakon in­vaz­i­je na Ukra­jinu.

Published On 28 Jul 2022