Automobili

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­pani­ja iz De­troi­ta je pro­dala 1,9 mil­iona vozi­la tokom prošle go­dine, što je 6,8 pos­to man­je u odno­su na 2020.

Published On 06 Jan 2022

U saopšten­ju kom­pani­je sto­ji da je kon­cept pr­vog au­to­htonog turskog au­to­mo­bi­la pokrenut kako bi se kreirao glob­al­ni brend čije in­telek­tu­al­no i in­dus­tri­jsko vlas­ništ­vo 100 pos­to pri­pa­da Turskoj.

Published On 06 Jan 2022