Automafija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Au­tomafi­ja u BiH posta­la je sve bru­tal­ni­ja i ak­tivni­ja. Posled­nje ubist­vo dvo­jice poli­ca­ja­ca u Sara­je­vu to dokazu­je. Za njih en­titet­s­ka lin­i­ja nije prob­lematič­na, već je svo­jevrsni izlaz za lakše skri­van­je kriv­ičnih djela. Poli­ca­j­ci iz Sara­je­va kažu da im ona stvara poteškoće u radu, a iz Re­pub­like Srpske da je sarad­n­ja sa kolega­ma do­bra. I jed­ni […]

Published On 30 Oct 2018

Zbog ubo­jst­va sara­jevskih poli­ca­ja­ca u Bosni i Herce­govi­ni je Dan žalosti, a održana je i komem­o­raci­ja ubi­jen­im poli­ca­jci­ma Adis Še­hoviću i Da­voru Vu­ji­noviću. U znak po­drške poli­ci­ji, u Sara­je­vu je or­ga­nizira­no mirno oku­pl­jan­je građana. Oku­pl­jan­je prati Al Jaz­e­ri­na Ar­d­u­a­na Prib­in­ja.

Published On 29 Oct 2018

Obitelji, pri­jatelji i kolege opros­tili su se od ubi­jenih Adisa Še­hovića i Da­vo­ra Vu­ji­novića, poli­ca­ja­ca koje su u petak ujutro ubili pri­pad­ni­ci au­tomafi­je. Nji­hove kolege su poručili da se opraš­ta­ju od do­brih lju­di, na­građi­vanih poli­ca­ja­ca koji su pokušavali iz­gra­di­ti bol­je društ­vo.

Published On 29 Oct 2018