Autoindustrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz kom­pani­je su saopćili i da uti­caj rata Rusi­je pro­tiv Ukra­jine, pore­meća­ji u lan­cu snab­di­je­van­ja re­pro­ma­ter­i­jal­i­ma i ras­tuće ci­jene roba stvara­ju neizv­jes­nost na tržiš­tu.

Published On 15 Apr 2022

Sud u Tok­i­ju pro­glasio je kriv­im bivšeg izvršnog di­rek­to­ra Nis­san Mo­tor Gre­ga Kel­ly­ja jer je po­mo­gao Car­losu Ghos­nu, nekadašn­jem gen­er­al­nom di­rek­toru kom­pani­je, da sakri­je svo­ja pri­man­ja.

Published On 04 Mar 2022

Tes­la povlači 578.607 au­to­mo­bi­la u SAD-u, jer pješaci mož­da nisu sv­jes­ni da im se vozi­lo pri­b­liža­va ako je alarm koji ih na to up­o­zo­ra­va pretih, ob­javio je amer­ič­ki reg­u­la­tor.

Published On 10 Feb 2022

Amer­ič­ki proizvođač elek­tričnih au­to­mo­bi­la će ‘na daljinu’ ažuri­rati soft­ver i bloki­rati op­ci­ju us­po­ra­van­ja um­jesto zaus­tavl­jan­ja uz znak ‘stop’, is­tak­li su u up­ravi za sig­urnost na ces­ta­ma.

Published On 02 Feb 2022