Autoceste

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posta­lo je go­to­vo uo­biča­jeno da se na grani­ci na ulaz u Hrvatsku čeka i po neko­liko sati; isti je slučaj i kada je ri­ječ o naplat­nim kući­ca­ma na au­to­ces­ta­ma.

Published On 23 Aug 2021