Australija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­mi­jer Aus­tral­i­je An­tho­ny Al­banese odba­cio je u poned­jel­jak apele da uputi javni za­ht­jev SAD-a da odus­tanu od kriv­ičnog gonjen­ja os­ni­vača Wik­iLeak­sa i aus­tral­skog državl­jan­i­na Ju­liana As­sangea.

Published On 20 Jun 2022