Atletika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Top­ić je jedan od na­jboljih ju­gosloven­skih i srp­skih atletičara svih vre­me­na, vlas­nik jednog sv­jet­skog reko­r­da već preko trideset go­d­i­na. 

blog by Boris Lalić
Published On 12 Mar 2021

Splićan­ka je os­vo­ji­la dva naslo­va sv­jetske prvak­in­je na otvorenom i dva­put u dvo­rani , jed­nom je bila eu­rop­s­ka prvak­in­ja, a na olimpi­jskim igra­ma je os­vo­ji­la sre­bro 2008. te bron­cu 2016.

Published On 19 Feb 2021

Um­jesto tradi­cionalnog mitin­ga Di­ja­mantne lige u Oslu, atlet­s­ki svi­jet je jučer sv­je­dočio tak­mičen­ju pod imenom “Nemoguće igre” (Im­pos­si­ble Games), sa sportis­ti­ma koji su nas­tu­pali u ra­zličitim država­ma, a bili su povezani sa cen­tral­nim do­gađa­jem u Norveškoj.   —

Published On 12 Jun 2020