Astronomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gradić u sus­jed­stvu Za­gre­ba do­bit će as­tronom­sku opser­va­tori­ju koja će omogući­ti lju­bitelji­ma svemi­ra da otkri­va­ju nje­gove tajne, ali će ujed­no biti i dom pr­vog koz­mološkog cen­tra u Hrvatskoj.

Published On 22 Jul 2021

Na nebu iz­nad Južne Amerike, eksper­ti i lju­bitelji as­tronomi­je moći će da pos­ma­tra­ju pot­puno pom­račen­je Sun­ca. Tra­jat će šest min­u­ta, a na­jvidljivi­je će biti u Ar­gen­ti­ni i Čileu, gdje je i naša re­porter­ka Lu­cia New­man.

Published On 02 Jul 2019