Astronomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na nebu iz­nad Južne Amerike, eksper­ti i lju­bitelji as­tronomi­je moći će da pos­ma­tra­ju pot­puno pom­račen­je Sun­ca. Tra­jat će šest min­u­ta, a na­jvidljivi­je će biti u Ar­gen­ti­ni i Čileu, gdje je i naša re­porter­ka Lu­cia New­man.

Published On 02 Jul 2019

Lju­bitelji as­tronomi­je imali su pri­liku sv­je­doči­ti do­gađa­ju koji se neće ponovi­ti u nared­nih 150 go­d­i­na – pom­račen­je Mjese­ca po­du­dar­i­lo se sa plav­im i su­per­mjesec­om. Spek­takl je u Los An­ge­le­su pra­tio i naš Rob Reynolds.

Published On 01 Feb 2018