AstraZeneca

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ljubazno i fino mi je ob­jas­ni­la da je sada u Beogradu i da se bavi home­opati­jom, te odmah ponudi­la preparat koji po­maže i kod ko­rona virusa.

blog by Zoran Kosanović
Published On 31 Aug 2021

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja apelu­je na bo­gate države da od­lože plani­ra­no da­van­je treće, tzv. boost­er doze, koja bi tre­ba­lo da po­jača imu­nitet na COVID-19.

Published On 05 Aug 2021