Asteroid

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lo­vac na as­ter­oide Lucy na 12 go­d­i­na dugom puto­van­ju tre­ba pruži­ti bol­je razu­mi­je­van­je nas­tan­ka Sunčevog sis­tema.

Published On 16 Oct 2021