Arktik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ka me­te­o­rološ­ka or­ga­ni­zaci­ja (WMO) potvrdi­la je tem­per­atu­ru od 38 ste­peni Celz­i­juso­vih izm­jerenu u ruskom gradu Ver­ho­jan­sk 20. juna 2020. go­dine kao novu reko­rd­nu tem­per­atu­ru za Ark­tik.

Published On 14 Dec 2021