Arhitektura

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U živ­o­tu nisam vidio sličan grad kao što je Pod­gor­i­ca; i dan danas ona za­uz­i­ma poseb­no mjesto kada razmišl­jam o ide­ji ili for­mi gra­da, kada razmišl­jam šta oni znače, kako nas­ta­ju, kako ih tu­mači­mo.

blog by Aljoša Krajišnik
Published On 07 Nov 2021