Arheologija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ponovno po­javlji­van­je ka­men­ja na ko­ji­ma su oz­načeni da­tu­mi i ini­ci­jali neki vide kao up­o­zoren­je i pod­sjet­nik na teškoće s ko­ji­ma su se lju­di suočavali za vri­jeme pri­jašn­jih suša.

Published On 20 Aug 2022