Arheologija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gaza je bo­ga­ta an­tikvite­ti­ma jer je bila bit­na tr­govin­s­ka tač­ka u bro­jn­im civ­i­lizaci­ja­ma koje sežu do star­ih Egipćana i Fil­isti­naca opisanih u Bib­li­ji, kroz Rim­sko carst­vo i krstaške ra­tove.

Published On 18 Feb 2022

Ne­davno za­vršeno iskopa­van­je u Veli­ji otkri­lo je par šl­je­mo­va u do­brom stan­ju, os­tatke zgrade, vaze s grčkim nat­pi­som ‘sve­to’ i met­alne frag­mente ono­ga što je moguće oruž­je.

Published On 02 Feb 2022