Arapska liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ahmed Abul Gheit je posljed­nji min­istar van­jskih poslo­va bivšeg egi­patskog pred­sjed­ni­ka Hos­ni­ja Mubara­ka.

Published On 10 Mar 2016
Ahmed Aboul-Gheit, Arapska liga

Fawaz Gerges, stručn­jak za odnose na Bliskom is­toku, sma­tra da je na dva sas­tan­ka – jučer­ašn­jem Sav­je­ta za sarad­nju i današn­jem sas­tanku Ara­pske lige – izraže­na snaž­na po­drš­ka Saudi­jskoj Ara­bi­ji, ali da su izostale konkretne mjere.

Published On 10 Jan 2016