Apple

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proizvo­di us­m­jereni na van­js­ki pros­tor te­sti­rat će hoće li Ap­pleo­va rel­a­tivno bo­ga­ta baza ku­paca nas­tavi­ti troši­ti up­rkos ras­tućoj in­flaciji.

Published On 08 Sep 2022

Pri­jenos­ni muz­ič­ki ure­đaj lan­sir­an 2001. go­dine otvo­rio je put kom­pani­ji Ap­ple da za­ko­rači na tržište pamet­nih tele­fona s iPho­neom.

Published On 11 May 2022

Pra­vo na tužbe pro­tiv tehnološk­ih kom­pani­ja tre­bali bi, po ak­tuel­noj verz­i­ji za­kona, imati samo poslovni kli­jen­ti, ali 31 udružen­je i aka­demi­ci sma­tra­ju da bi to tre­ba­lo biti prošireno i na građane.

Published On 23 Feb 2022