Apple

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pra­vo na tužbe pro­tiv tehnološk­ih kom­pani­ja tre­bali bi, po ak­tuel­noj verz­i­ji za­kona, imati samo poslovni kli­jen­ti, ali 31 udružen­je i aka­demi­ci sma­tra­ju da bi to tre­ba­lo biti prošireno i na građane.

Published On 23 Feb 2022

Ap­ple je još ‘80-ih go­d­i­na imao poslovnu filo­zofi­ju ‘zatvorenog kru­ga’, a Steve Jobs je tvr­dio da ‘ko­ris­nik može imati kvalitet­no iskust­vo samo ako kom­pani­ja kon­troliše i hard­ver i soft­ver’.

Published On 03 Jan 2022

Tehnološ­ki gi­gant je pred­stavio AirTag isti mjesec kada je kom­pani­ja dozvo­lila da se kroz ‘Find My’ ap­likaci­ju loci­ra­ju pred­meti koje su naprav­ile neke druge kom­pani­je.

Published On 17 Dec 2021