Anthony Fauci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne iz­gle­da da pos­to­ji ve­li­ki ste­pen oz­biljnos­ti, ali za­ista moramo biti oprezni pri­je nego što done­se­mo za­ključke da je omikron man­je oz­bil­jan od delte, kaže vodeći amer­ič­ki epi­demi­olog.

Published On 06 Dec 2021

Vodeći amer­ič­ki imunolog An­tho­ny Fau­ci rekao je da po­drža­va da vakci­naci­ja bude obavez­na za đake, poš­to se delta soj ko­rona virusa širi Amerikom.

Published On 30 Aug 2021

Ako pri­do­bi­je­mo ogrom­nu većinu od onih 80 do 90 mil­iona lju­di koji još nisu vakcin­isani vjeru­jem da može­mo vid­jeti sv­jet­lo na kra­ju tunela, kaže vodeći amer­ič­ki epi­demi­olog.

Published On 25 Aug 2021