Angela Merkel

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Merkel nije pri­h­vati­la Guter­resovu ponudu da pred­sje­da­va sav­je­to­davn­im odborom na vi­sokom nivou u sklopu pro­jek­ta re­forme UN-a.

Published On 19 Jan 2022

Če­tiri man­da­ta prve nje­mačke kance­larke obil­ježile su bro­jne krize u ko­ji­ma je ona bila prin­uđe­na da ‘gasi požare’, ali i os­igu­ra da se Ni­jem­ci u svim tim potres­i­ma ne ugruha­ju.

opinion by Nenad Radičević
Published On 09 Dec 2021

Man­dat kance­larke An­gele Merkel os­taće up­amćen i kao jedan od na­j­dužih u Nje­mačkoj, ali i evrop­skoj politi­ci, ali os­taće up­amćen i po ve­likom padu pov­jeren­ja između za­pad­nih savezni­ka.

Published On 09 Dec 2021