Angela Merkel

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivša nje­mač­ka kance­lar­ka po­drža­va na­pore vlade u Berlinu, ali i Evropske uni­je, UN-a, SAD-a, NATO-a i grupe G7 kako bi se zaus­tavio ‘bar­bars­ki rat i agre­si­ja Rusi­je’.

Published On 02 Jun 2022

Merkel nije pri­h­vati­la Guter­resovu ponudu da pred­sje­da­va sav­je­to­davn­im odborom na vi­sokom nivou u sklopu pro­jek­ta re­forme UN-a.

Published On 19 Jan 2022