Angela Merkel

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Če­tiri man­da­ta prve nje­mačke kance­larke obil­ježile su bro­jne krize u ko­ji­ma je ona bila prin­uđe­na da ‘gasi požare’, ali i os­igu­ra da se Ni­jem­ci u svim tim potres­i­ma ne ugruha­ju.

opinion by Nenad Radičević
Published On 09 Dec 2021

Man­dat kance­larke An­gele Merkel os­taće up­amćen i kao jedan od na­j­dužih u Nje­mačkoj, ali i evrop­skoj politi­ci, ali os­taće up­amćen i po ve­likom padu pov­jeren­ja između za­pad­nih savezni­ka.

Published On 09 Dec 2021

Njezin nasljed­nik Olaf Scholz, te fran­cus­ki pred­sjed­nik Em­manuel Macron i tal­i­jan­s­ki pre­mi­jer Mario Draghi sma­tra­ju se kan­di­da­ti­ma za preuz­i­man­je njezinog plaš­ta evrop­skog ‘monarha’.

Published On 02 Dec 2021