Ana Brnabić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Brn­abić ob­jas­ni­la da covid pro­pus­nice, ne po­drazu­mi­je­va­ju samo dokaz o vakci­naci­ji, već i PCR test ne star­i­ji od 72 sata, anti­gen­s­ki test ne star­i­ji od 48 sati i potvr­du o preležanom ko­rona virusu.

Published On 20 Oct 2021

Pri­or­itet­na gru­pa su prosv­jet­ni rad­ni­ci, pri­pad­ni­ci poli­ci­je i vo­jske, ali i medi­js­ki rad­ni­ci, koji su stal­no na terenu.

Published On 19 Jan 2021