Američki senat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ri­ječ je o ini­ci­ja­tivi Bide­n­ove ad­min­is­tracije koja pred­viđa obavezno vakcin­isan­je ili te­sti­ran­je na ko­rona virus za sve dje­lat­nike kom­pani­ja s više od stot­inu za­poslenih.

Published On 09 Dec 2021