Američki senat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši amer­ič­ki am­basador u Jor­danu i Rusi­ji je služio i u demokratskoj i u re­pub­likan­skoj ad­min­is­traciji te je prvi kar­i­jerni diplo­ma­ta koji će vodi­ti Cen­tral­nu obav­ješ­ta­jnu agen­ci­ju.

Published On 19 Mar 2021

Demokrate u amer­ičkom Sen­atu do­gov­o­rili su se o pake­tu po­moći u pan­demi­ji vri­jed­nom 1.900 mil­i­jar­di dolara koji je pred­ložio pred­sjed­nik Joe Biden.

Published On 06 Mar 2021