Američki nogomet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tren­er Jon Gru­den u svo­jim email poruka­ma je izno­sio ra­sis­tičke stavove, kri­tizirao za­pošl­ja­van­je žena kao sutk­in­ja u NFL-u, te ko­ris­tio razne prim­jedbe pro­tiv lju­di ra­zličite sek­su­alne ori­jentaci­je.

Published On 15 Oct 2021

Kad sam do­bio ponude Dal­las Cow­boysa i Seat­tle Sea­hawk­sa, počeo sam razmišl­jati o ‘foot­bal­lu’, o tome da bih mo­gao biti na terenu ned­jeljom, priz­nao je Le­Bron James.

Published On 28 Sep 2021

Medi­js­ka mreža NBC potvrdi­la je, uoči počet­ka se­zone, da je pro­dala 30 sekun­di ter­mi­na za reklami­ran­je tokom Su­per Bowla za reko­rd­nih 6,5 mil­iona dolara.

Published On 10 Sep 2021