Američki izbori 2016

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novoiz­abrani pred­sjed­nik SAD-a Don­ald Trump ob­javio je prva imen­o­van­ja za ključne pozi­ci­je, nada­jući se da će svo­jim izborom privući ra­zličite stru­je un­utar Re­pub­likanske stranke. Takođe, na­javio je da će odmah početi da is­pun­ja­va obećan­ja iz kam­pan­je, pop­ut de­portaci­je ile­gal­nih imi­grana­ta i grad­nje zida na grani­ci s Mek­sikom.

Published On 14 Nov 2016

U Bi­jeloj kući održan je sas­tanak ak­tu­alnog i novoiz­abra­nog amer­ičkog pred­sjed­ni­ka Barac­ka Obame i Don­al­da Trumpa. Iako je bilo očeki­vano da će sas­tanak tra­jati de­se­tak min­u­ta, Oba­ma i Trump raz­go­var­ali su go­to­vo sat i pol o or­ga­ni­zaci­ji ad­min­is­tracije u Bi­jeloj kući kao i o van­jskoj i un­utrašn­joj politi­ci. U Wash­ing­tonu je Ivi­ca Puljić.

Published On 10 Nov 2016

U Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma živi 3,3 mil­iona mus­li­mana. Tokom pred­sjed­ničke kam­pan­je Don­ald Trump ih je često spom­in­jao, gov­o­rio je da će im biti zabran­jen ulazak u SAD ili kri­tizirao roditel­je vo­jni­ka koji je pogin­uo na dužnos­ti. Gabriel Eli­zon­do pos­je­tio je Michi­gan i is­tražio kako se mus­li­mani os­jeća­ju nakon Trumpove pob­jede.

Published On 10 Nov 2016