Američka ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zaduži­van­je vlade se ubrza­lo tokom pan­demi­je, jer je ad­min­is­traci­ja u Wash­ing­tonu agre­sivno troši­la na ublaža­van­je ekonom­skog udara krize.

Published On 02 Feb 2022

Zbog br­zog širen­ja var­i­jante omikro­na, mnoge su zeml­je pono­vo ograničile kre­tan­je i za­oštren je prob­lem nes­tašice radne snage, a pore­meća­ji u snab­d­je­van­ju potak­li su in­flaciju.

Published On 26 Jan 2022

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden pro­glasio je zaus­tavl­jan­je in­flacije ‘na­jvišim pri­or­ite­tom’, jer rast ci­je­na pogađa novčanike većine Amerikanaca.

Published On 11 Nov 2021