Amazon

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ital­i­jan­s­ki nad­zorni or­gan je naveo da je Ama­zon isko­ris­tio svo­ju dom­i­nant­nu pozi­ci­ju na tržiš­tu us­lu­ga kako bi fa­vorizo­vao lo­gis­tičke us­luge pro­dava­ca ak­tivne na nje­gov­oj, ital­i­jan­skoj strani­ci.

Published On 09 Dec 2021

Ama­zon je imao neto do­bit od 3,2 mil­i­jarde dolara u trećem kvar­talu, što je go­to­vo dvostruko man­je u odno­su isti pe­ri­od prošle go­dine, u jeku pan­demi­je.

Published On 29 Oct 2021

Iako di­rek­t­no ne spom­in­je Net­flix, niti neku drugu stream­ing plat­for­mu, Sloveni­ja sug­eri­ra da bi države član­ice Uni­je i Komisi­ja tre­bali ‘razmis­li­ti o evrop­skoj dig­i­tal­noj i tehnološkoj su­v­erenos­ti’.

Published On 05 Oct 2021