Alžir

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izvor iz kom­pani­je Roy­al Air Maroc (RAM) rekao je za novin­sku agen­ci­ju Reuters kako će ovaj potez ut­je­cati samo na 15 leto­va sed­mično koji povezu­ju Maroko s Tuni­som, Turskom i Egip­tom.

Published On 23 Sep 2021

Pri­or­itet tre­ba dati di­ja­logu, kako bi se ri­ješili svi ne­s­po­razu­mi i ob­novili odnosi u cilju povećan­ja sig­urnos­ti, sta­bil­nos­ti i pros­perite­ta te ojačala važ­na ulo­ga dvi­je države u regi­ji.

Published On 27 Aug 2021