Alen Jazić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mali pros­tor sa puno držav­i­ca, sa slabim in­sti­tu­ci­ja­ma i izražen­im moći­ma per­son­ifi­ci­ran­im u lid­er­i­ma, za­pra­vo je ide­al­na pri­li­ka za pozi­cioni­ran­je sila sa is­tim takvim vođstvom.

blog by Alen Jazić
Published On 08 Oct 2021

Za­š­to ‘mini­jaturne opš­tine’ pos­to­je, koja im je svrha i ko­liko to koš­ta su samo neka od pi­tan­ja koja se često postavl­ja­ju, dok pot­puni odgov­ori nika­da ne dolaze.

Published On 15 Apr 2021