Aleksej Navaljni

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­glas­ni­ji kri­tičar Vladimi­ra Puti­na poslan u kaz­nenu ćeli­ju jer je nakratko ho­dao a nije stavio ruke na leđa, čime je prekršio zatvors­ka prav­i­la.

Published On 24 Aug 2022

Na spisku Ros­fin­mon­i­toringa nalaze se hil­jade po­je­d­i­naca i sto­tine poli­tičk­ih, vjer­skih i ul­tra­na­cional­is­tičk­ih or­ga­ni­zaci­ja zabran­jenih u Rusi­ji.

Published On 25 Jan 2022