Aleksandar Vulin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Javnošću Sr­bi­je de­filu­ju os­uđeni i neo­suđeni rat­ni zločin­ci koje mil­ion­s­ka armi­ja saučes­ni­ka, zaroblje­na u mi­tološkoj kon­fuz­i­ji, lis­tom proglaša­va hero­ji­ma.

opinion by Bojan Tončić
Published On 29 May 2022

Posli­je svake priče o evrop­skom putu Sr­bi­je i sankcionisan­ju Rusi­je, Vulin ob­jelo­dani saopšten­je koje u na­j­man­ju ruku liči na sva ona pisani­ja koje je svo­jevre­meno mlađani Vučić pisao u ime radikala.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 May 2022

Srp­s­ki pred­vod­ni­ci ne­ma­ju stid, baš kao što u Vučićevoj plitk­oum­noj dos­jet­ki “srp­s­ka suza nema roditel­ja”. Niko od njih nije iz­gov­o­rio da mu je žao.

opinion by Bojan Tončić
Published On 03 Jan 2022