Aleksandar Vulin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Srp­s­ki pred­vod­ni­ci ne­ma­ju stid, baš kao što u Vučićevoj plitk­oum­noj dos­jet­ki “srp­s­ka suza nema roditel­ja”. Niko od njih nije iz­gov­o­rio da mu je žao.

opinion by Bojan Tončić
Published On 03 Jan 2022

Sada već poko­jni Džo Bagerista, poterao je bul­dožer do zgrade Ra­dio-tele­viz­ije Sr­bi­je, medi­jskog sim­bo­la Miloše­vićeve vlasti, i ovu građevin­sku mašinu us­postavio kao sim­bol slo­bode.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 05 Dec 2021

Sr­bi­jan­s­ki min­istar un­utrašn­jih poslo­va Alek­san­dar Vulin je is­takao da će sr­bi­jan­s­ka Žan­darmer­i­ja is­puni­ti svako naređen­je pred­sjed­ni­ka Vučića da odbrani svoj nar­od gdje god je potreb­no.

Published On 24 Sep 2021

Jed­no od po­laz­iš­ta ‘Strate­gi­je’ je briga o srp­skom nar­o­du van grani­ca ‘mat­ice’ te da je za­šti­ta srp­skog nar­o­da gdje god on živi uslov op­stan­ka Sr­bi­je.

opinion by Tomislav Marković
Published On 19 Sep 2021