Aleksandar Vučić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­pad ruskog pred­sjed­ni­ka Vladimi­ra Puti­na na Ukra­jinu dolazi u trenutku kada je za­pad­ni Balkan dosegao raz­inu napetosti i neizv­jes­nos­ti, neviđenu de­setl­jeći­ma.

Published On 18 May 2022

Opčin­jenost vo­jska­ma, naoružan­jem, uni­for­ma­ma i svim os­tal­im što ide uz to, ne na­puš­ta Vučića ni de­se­tu god­inu od dolas­ka na vlast.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 11 May 2022

Oni koji ispi­pava­ju puls Sr­bi­je morali su da odgode taj pre­gled za još neko­liko dana, dok vođa razmišl­ja kako da ob­jas­ni svi­je­tu da je us­pra­van i is­pra­van.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 03 May 2022