Aleksandar Vučić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mož­da Alek­san­dar Vučić ovom pri­likom – ne bi bilo prvi put – dop­uš­ta da se stranač­ki sabor­ci is­tut­nje, fin­gi­ra­jući nekakvu javnost nakazn­im polemika­ma koje je ponižava­juće slušati.

opinion by Bojan Tončić
Published On 06 Jun 2022

‘Vi­jesti su samo tam­jan ko­jim se blagosil­ja­ju predsed­nikovi potezi’, tako gov­ore medi­js­ki ured­ni­ci u Rusi­ji, tako se ure­đu­je i in­formisan­je u Sr­bi­ji.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 02 Jun 2022