Aleksandar Lukašenko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ured­nik pop­u­larne bjeloruske medi­jske kuće uhapšen je posli­je pre­tre­sa stana, u na­jnovi­jem potezu bjeloruskih vlasti Bjelorusi­je na gušen­ju neza­v­is­nih medi­ja.

Published On 09 Dec 2021

Poljs­ka, Lit­vani­ja i Latvi­ja moći će pro­duži­ti raz­doblje za reg­is­traciju za­ht­je­va za azilom, a pred­viđen je i po­jed­nos­tavl­jeni pos­tu­pak vraćan­ja mi­grana­ta čiji je za­ht­jev za azilom odbi­jen.

Published On 01 Dec 2021

Ve­like kom­pani­je mogle bi postavi­ti određene uvjete za svo­je pris­ust­vo i kaza­ti da nji­hovi za­posleni­ci ne mogu biti bačeni u zatvor samo zato što ima­ju ra­zliči­to mišl­jen­je od pred­sjed­ni­ka Bjerorusi­je.

Published On 22 Nov 2021