Aleksandar Lukašenko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bjelorusi­ja je zeml­ja na koju Putin raču­na u to­likoj mjeri da go­d­i­na­ma, a od počet­ka agre­si­je na Ukra­jinu još i in­ten­zivni­je, po­drža­va au­tokrats­ki režim Alek­san­dra Lukašen­ka.

Published On 30 Jun 2022