Aleksa Bečić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Smi­jen­jen je pred­sjed­nik par­la­men­ta Crne Gore Alek­sa Bečić i da bu­dem iskren, to je mno­go man­je važ­na čin­jeni­ca od toga da je iz­glasano nepov­jeren­je vla­di Crne Gore.

opinion by Edin Smailović
Published On 08 Feb 2022

La­jčak je rekao da očeku­je od Crne Gore da već na nared­noj Među­vladi­noj kon­fer­en­ci­ji, 13. de­cem­bra, ponu­di jasan sig­nal da zna ko­jim putem tre­ba dal­je i da po­drš­ka u tom smis­lu neće izo­sta­ti.

Published On 29 Nov 2021

Vlada­jući DF i Demokrate saopštili su kas­no sinoć da je Vladu Crne Gore potreb­no rekon­stru­isati tako da um­jesto dosadašn­jih 12 ima 18 min­istarsta­va i tri pot­pred­sjed­ni­ka.

Published On 16 Sep 2021