Al-Kaida

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ali Kalo­ra je pred­vo­dio grupu Is­točno-in­donežan­s­ki mudža­he­di­ni, koja je povezana s or­ga­ni­zaci­jom Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant i mrežom Al-Kai­da.

Published On 19 Sep 2021

Vla­da je pono­vo up­o­zo­ri­la na ‘po­jačanu at­mos­feru teror­is­tičk­ih pri­jet­nji’, poseb­no u vri­jeme kada se SAD pri­b­liža­va 20. godišn­ji­ci na­pa­da 11. sep­tem­bra na New York i Wash­ing­ton. 

Published On 15 Aug 2021

Mreža koju je os­no­vao Osama bin Laden je pod Aj­manom al-Zavahir­i­jem ‘de­cen­tral­izirala’ op­eraci­je od Ma­gre­ba i So­ma­l­i­je do Af­gan­istana, Sir­i­je i Ira­ka.

Published On 02 May 2021