Al-Kaida

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden potvr­dio je da je u amer­ičkom zračnom na­padu na Kab­ul ubi­jen vođa Al-Kaide, Egipćanin Ay­man al-Za­wahiri.

Published On 02 Aug 2022

Od po­raza 2019. go­dine gru­pa Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant se pre­o­brazi­la u niz po­družni­ca koje za­uz­i­ma­ju ter­i­tori­ju u Af­gan­istanu i afričkom sa­hel­skom po­ja­su.

Published On 17 Apr 2022

Ali Kalo­ra je pred­vo­dio grupu Is­točno-in­donežan­s­ki mudža­he­di­ni, koja je povezana s or­ga­ni­zaci­jom Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant i mrežom Al-Kai­da.

Published On 19 Sep 2021