Al Jazeera Objektiv

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grč­ka se opet suoča­va sa povećan­im prilivom izb­jegli­ca i mi­grana­ta, na­jvećim od 2015. go­dine kada je u tu zemlju ušlo više od mil­ion izb­jegli­ca.  Od počet­ka go­dine reg­istrovano je više od 67 hil­ja­da novo­pri­došlih izb­jegli­ca i mi­grana­ta. Osim na os­tr­va u Ege­jskom moru novi val je i na is­točnoj grani­ci Grčke preko ri­jeke Marice, gdje […]

Published On 09 Dec 2019

Pul­sko brodogradil­ište Ul­janik je pred steča­jem. Više od dvi­je hil­jade lju­di je otiš­lo jer nisu do­bili plaću neko­liko mjese­ci. U pro­jek­t­nom ure­du os­tao je samo Đani Dun­dara. Posljed­nji čov­jek u brodogradil­iš­tu koji zna is­pro­jek­ti­rati brod. Na navoz­i­ma sto­je nje­govi brodovi na­građeni na sv­jet­skim tak­mičen­ji­ma, a on ne zna hoće li ikad biti dovršeni i zaplovi­ti. […]

Published On 22 Apr 2019

Vla­di Re­pub­like Hrvatske data je za­kon­s­ka mogućnost up­ravl­jan­ja imovi­nom koja je vlas­ništ­vo Bosne i Herce­govine, odnos­no pravnih sub­jeka­ta iz BiH. Isto se odnosi i na imov­inu os­tal­ih ze­mal­ja regi­je. U Al Jazeera Ob­jek­tivu o dvedeset­peto­godišn­jim pokuša­ji­ma vraćan­ja imovine u Hrvatskoj.

Published On 27 Dec 2018