Al Jazeera Kodex

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mirko Gra­o­rac je os­uđen za ratne zločine, iako i dan-danas tvr­di da je žrt­va mon­ti­ra­nog poli­tičkog proce­sa. Nakon 25 go­d­i­na, novi sv­je­do­ci iz lo­go­ra Man­jača su sprem­ni sv­je­doči­ti u nje­govu ko­rist.

Published On 17 Feb 2021